Doprava a platba

Platba

 

Doprava

  • Poplatek za dopravu společností Toptrans se počítá na základě váhy, rozměru a vzdálenosti zásilky v rámci ČR viz. následující odkaz: Ceník dopravy

 

Práva z vadného plnění

7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad,
zejména pak, že zboží:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo
instalaci;
d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a
bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně
očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním
řetězci, zejména reklamou nebo označením;
f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které
můžete rozumně očekávat; a
g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před
uzavřením smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy
(zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1,
můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním
e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese
Nová Hradečná 221, 783 83. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší
strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete
vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme
v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

Odstoupení od smlouvy

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Mosev
plast s.r.o („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů
ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě
smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až
dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno
pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.
Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na
e-mail uvedený na vzorovém formuláři.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží)
včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující
zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na
dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není
povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že
zboží Společnosti odeslal.

Formuláře ke stažení:

Reklamační formulář

Odstoupení od smlouvy